அலுமினா பீங்கான் குழாய்-வளையம்-குழாய்-வளைவு-முழங்கை